Splošni pogoji

SPLOŠNI POSLOVNI IN PRODAJNI POGOJI BIAL

A.    SPLOŠNO

1. Pogodbena osnova

1.1 Splošni pogoji BIAL veljajo za vse partnerje in kupce, tako tiste vezane s pogodbo, kot tudi ostale na podlagi sporazumov, dobav in naročilnic, tako za izdelke kot za storitve. Odstopanja glede na splošne pogoje med partnerji niso izključena.

1.2 Informacije vsebovane v brošurah, katalogih, oglasih, cenikih ali ponudbenih dokumentih, risbah, ilustracijah, kot tudi tehničnih podatki, teže, dimenzije, ustrezajo industrijskemu BIAL standardu, razen če so odstopanja izrecno navedena v naročilu. Morebitne spremembe ali prilagoditve modelov ali podatkov so pridržane.

1.3 Podatki o partnerskih podjetjih v naši evidenci se uporabljajo izključno za poslovne namene in se obdelujejo le v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov(angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

1.4 Delne dobave so dopustne, v kolikor so dogovorjene s partnerjem.

1.5 Pravice tretjih oseb niso dovoljene in so neutemeljene. Dodelitev pravic in zahtevkov tretjim osebam je dovoljeno izključno s pismenim soglasjem BIAL.

1.6 Če katera koli določba splošnih, poslovnih in prodajnih pogojev, postane neveljavna, iz kateregakoli razloga, ta neveljavnost ne vpliva na ostale določbe, ki ostanejo v celoti v veljavi do končnega kupca, naročnika ali partnerja.

2. Cene

2.1 Cene so oblikovane na pariteti fco. BIAL, naloženo. Za dobave skupne  vrednosti manjše kot 2.000,00 € si BIAL pridržuje zaračunavanje dodatnih stroškov logistike. V kolikor je potrebno, si BIAL pridržuje tudi pravico zaračunavanja posebnih dodatnih stroškov za embalažo in zaščito proizvodov, kot tudi morebitne dodatne stroške v zvezi z nadstandardnimi paketi, glede na dolžino in težo in morebitnimi izven serijskimi oblikami končnega izdelka.

2.2 V kolikor cene na dan dostave niso razvidne v spremljajoči dokumentaciji, potem veljajo cene iz trenutno veljavnega cenika in zato zadostuje tudi poimenovanje vseh cen »trenutno veljavne cene«. V kolikor pride do precejšnjega povečanja stroškov delovne sile ali se bistveno povečajo vrednosti nabavnih materialov, si BIAL pridržuje pravico prilagoditve cen končnih izdelkov.

3. Plačilni pogoji

3.1 Nabavna cena in plačilo je neodvisno od morebitnih napak na prejetem blagu, ki se morajo javiti najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga. Plačila zapadejo najkasneje v 30 dneh od datuma računa neodvisno od datuma prejema blaga. Vsa plačila se vedno knjižijo po vrstnem redu od najstarejših terjatev, nato obresti in nato morebitni ostali stroški iz naslova poslovanja med partnerjema.

3.2 Odtegljaji od nakazil niso dovoljeni. BIAL si pridržuje pravico do zastavne pravice do višine vsakokrat odprtih terjatev iz pogodbenega razmerja. Dogovorjen gotovinski popust se lahko obračuna samo v primeru, ko so izpolnjeni vsi pogoji za to in seveda, da so izpolnjene tudi vse ostale pogodbene obveznosti iz te ali predhodnih pogodb.

3.3 V primeru zamude plačila ali neplačila, se obresti zaračunajo v skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi Banke Slovenije oziroma vsaj 8%. Zadržana plačila zaradi nastale škode na izdelkih morajo biti v celoti dokumentirana in odobrena s strani BIAL-a.

3.4 Naše terjatve so plačljivi ne glede na kakršnekoli ostale spremembe in pogoje pri kupcih in so plačljive takoj ob datumu zapadlosti, neglede na morebitno zmanjšano kreditno sposobnost kupca. BIAL si v primeru neplačil kupca pridržuje pravico do prepovedi prodaje BIAL izdelkov pri kupcu in prevzem le-teh, za vračilo dobavitelju, torej BIAL-u. Blago do plačila ostane v lasti BIAL-a in torej ne zapada pod kakršnekoli druge pravice iz naslova zasega, zaplembe in podobnega s strani ostalih pravnih oseb do kupca. Vrnjeno blago lahko BIAL uporabi za nadaljnjo prodajo in si za kupnino zmanjša obveznosti partnerja do BIAL-a.

3.5 BIAL lahko zahteva kot odškodnino za neizpolnjevanje obveznosti v višini 30% vrednosti blaga v poslovnem letu. Ta odškodnina se seveda ne more in ne sme obračunavati, v kolikor je partner dokazal, da neizpolnjevanje obveznosti nastalo iz naslova škode oziroma reklamacije.

B.    LASTNISKE PRAVICE IN PRISTOJNOST

4. Pridržek lastninske pravice

4.1 Vsi proizvodi ostanejo last BIAL-a, dokler niso poravnane vse obveznosti iz naslova izdanih računov.

4.2 Kupec lahko v primeru zapadlih terjatev blago prodaja s soglasjem BIAL-a, vendar pod pogojem, da se kupnina nakazuje na BIAL poslovni račun.

4.3 BIAL lahko zahteva pravico do nakazil iz naslova prodaje izdelkov do višine zapadlih terjatev, torej je do te višine solastnik blaga pri partnerju. S prodajo blaga, katerega je BIAL solastnik, se pokrivajo obveznosti do višine vseh terjatev, oziroma  je BIAL solastnik blaga do višine terjatev.

4.4 V zvezi s poškodbami na blagu, zmanjšanje vrednosti le tega, izgube ali uničenja ali pridržanja blaga, se vrednost ali višina lastninske pravice ne zmanjša. Pravica solastnine se vedno povzema po polni, dobavljeni vrednosti blaga pri kupcu.

4.5 Naročnik ali kupec je dolžan, da BIAL nemudoma obvestiti v primeru zasega, zaplembe, ali druge odtujitve ali posega s strani tretjih oseb blago BIAL-a. BIAL ima pravico, še posebej ob zamudi plačila določenega s pogodbo, uveljaviti lastniško pravico in prevzeti nazaj blago na stroške kupca. Naročnik ali kupec je dolžan v takšnem primeru takoj urediti vrnitev blaga.

4.6 Pravice o pridržku lastninske pravice in vseh omenjenih pogojev se uporablja do popolne poravnave obveznosti, ki jih ima BIAL do kupca.

5. Mesto izvedbe posla in pristojnosti

5.1 Kraj izpolnitve naših dobav je BIAL, sedež podjetja v Celju, oziroma skladišče podjetja. Plačila se smatrajo izvršena ko je priliv potrjen s strani naše banke.

5.2 Edino pristojno sodišče je sodišče v Celju. Vsi pogodbeni spori se rešujejo na sodišči v Celju. V primeru tožbe s strani BIAL-a se dopušča mesto tožbe na sedežu kupca, vendar po izbiri BIAL-a.

5.3 Uporablja se slovenska zakonodaja.

C.    DOBAVA, NAPAKE NA BLAGU, GARANCIJA

6. Dobavni roki

6.1 Dobavni rok podani s strani BIAL-a se štejejo kot približni. Datumi in roki se vedno potrjujejo posebej in na željo kupca. BIAL si pridržuje pravico do podaljšanja roka dobave v pogodbenih okvirih v kolikor s tem niso kršeni drugi dogovori s kupcem. Delne dobave so dovoljene.

6.2 Čas dobave se potrjuje pismeno, oziroma za veljaven rok dobave velja samo pisno potrdilo z zapisanim datumom. V kolikor naročeno blago ni prevzeto v dogovorjenem roku, si BIAL pridržuje pravico do zaračunavanja skladiščenja na račun kupca. Od datuma začetka skladiščenja se blago smatra kot prevzeto s strani kupca in začnejo teči vsi zakonski roki za ostale pravne posledice kot so roki plačil, reklamacij ipd.

6.3 Zamuda prevzema blaga s strani kupca se lahko s strani BIAL-a zaračuna in sicer kot nadomestilo za vsak poln teden zamude v višini 0,5% vrednosti naročila, vendar skupaj največ 5% vrednosti naročila.

6.4 Odškodninski zahtevki kupca zaradi zamude pri dobavi se upoštevajo samo v primeru posebej pismeno dokazane nastale škode kupcu. Višina odškodnine se določa od primera do primera posebej. Odpoved naročila s strani kupca mora potekati v skladu z zakonskimi določbami in je mogoča le, če je zamuda pri dobavi res nastala po krivdi BIAL-a.

6.5 Kupec je dolžan na zahtevo BIAL-a, v primeru zamude pismeno potrditi, da se z dobavo strinja.

6.6 Vse nepredvidene in izredne dogodke, ki povzročajo zamudo, zlasti stavke, prometne zapore, napake dobaviteljev, okvare na strojnem parku in podobne dogodke, ki niso naša neposredna odgovornost, se ne smatrajo kot zamuda in se ne šteje v rok zamude. BIAL pa je vsekakor dolžan kupca takoj obvestiti, da se morebitne posledice zmanjšajo na minimum.

7. Prenosi tveganj in sprejemanja

7.1 Riziki in tveganja glede blaga se prenesejo na kupca v trenutku, ko je bilo blago odpremljeno ali prevzeto na skladišču BIAL. Transportne poškodbe morajo biti potrjene s strani prevoznika pisno ob prejemu blaga.

7.2 V primeru pravočasnega prevzema blaga na skladišču BIAL, vsi riziki povezani z roki in dobavami, kot tudi poškodovanja preidejo na kupca.

7.3 Kupec mora počakati in prevzeti naročeno blago kot tudi urediti razkladanje pošiljke. V nasprotnem primeru se vsa dela povezana s čakanjem, razkladanjem, nakladanjem, shranjevanjem ali vrnitev na skladišče BIAL zaračunajo kot strošek kupca. Transportne škode potrdi prevoznik pisno ob prejemu blaga.

7.4 Kupec nima pravice zavrniti sprejema pošiljk zaradi manjših napak.

8. Reklamacije oz. napake na blagu

8.1 V kolikor kupec v veljavnem garancijskem roku uveljavlja napako, se BIAL obvezuje napako odpraviti skladno z vsemi zakonskimi obveznostmi in pravili. Upošteva se predlog in izbira BIAL-a za odpravo napak in sicer od možnosti popravila do zamenjave blaga. Garancijske obveze se rešujejo z nadomestilom okvarjenega izdelka, ki mora biti vrnjen za testiranja z opisom okvare ali predvidene okvare. Povračila stroškov, škod ali odškodnin so izključena. Popravilo se izvede v razumnem roku. Kupca se mora obvestiti o načinu reševanja reklamacije. V primeru drugačne rešitve je kupec dolžan poravnati višje stroške, v kolikor le ti nastanejo. Morebitni transportni stroški niso predmet povračila stroškov s strani BIAL-a. Garancijski rok teče od datuma na obvezno priloženem računu stranke, oziroma končnega uporabnika proizvoda.

8.2 Garancijski rok je 1 do 5 let v odvisnosti od vrste proizvoda. To ne velja, v kolikor zakon določa daljše roke, ali v kolikor gre za namerno ali grobo malomarnost ali kršitev dolžnosti do ravnanja s proizvodom ali ne nazadnje poskus goljufivega prikrivanje napake. Zakonske določbe ostanejo nespremenjene.

8.3 Vse napake je potrebno takoj sporočiti v pisni obliki s strani kupca, vendar najkasneje v 8 dneh od prejema blaga.

8.4 Kupec nima pravice zadržati plačila iz naslova reklamacije, v kolikor le-ta še ni potrjena s strani BIAL-a. Plačila se lahko zadržijo le v obsegu, ki je smiseln glede na napake in seveda s pismenim soglasjem BIAL-a. V kolikor je reklamacija neupravičena ima BIAL pravico zahtevati povrnitev stroške za reševanje reklamacije s strani kupca.

8.5 Posebej je izključeno morebitno reševanje reklamacij za poškodbo na proizvodih v primeru škode, ki izhajaj iz naslednjih vzrokov: neprimerna ali nepravilna uporaba, nepravilna vgradnja ali zagon s strani kupca ali tretjih oseb, obraba ali okvara iz naslova malomarnega ravnanja, uporabe neprimerna oprema, nadomestnih materialov, nekvalitetna gradbena dela, kemični, elektrokemični ali električni vplivi, napačna vgradnja, neprimerno ravnanje ob vgradnji, v kolikor ti niso nastali zaradi napake proizvoda samega. Enako velja za spremembe ali popravila, ki jih je kupec ali tretja oseba, izvršil ali opravil nepravilno, nestrokovno, brez našega soglasja.

8.6 Garancija ne vključuje manjši odstopanje od dogovorjene kakovosti, ki ne vplivajo na funkcijo končnega vgrajenega izdelka.

8.7 Izključeni so zahtevki ki izhajajo iz naknadnega izvajanja, stroške prevoza, potne stroške, delovne in materialne stroške, razen če so stroški nastali izključno iz naslova dejanske potrebe ogleda, premika ali popravila izdelka in seveda prvotno potrjeni s strani BIAL-a.

9. Odškodninski zahtevki

9.1 Izključeno je kakršnokoli povračilo stroškov v postopkih s strankami iz kakršnega koli pravnega razloga, tudi v primeru kršitve obveznosti po pogodbi odškodninskih tožb.

9.2 To ne velja v primeru, ko škoda nastane kot posledica odgovornosti BIAL-a, v primeru naklepa, hude malomarnosti in  poškodb uporabnika, škodovanja človeškemu zdravju ali bistvene kršitve pogodbenih obveznosti. V primeru, da se dokaže nasprotno, se ne izključuje uporaba dokaznih materialov v breme kupca ali tožnika in se zahteva povračilo morebitnih nastalih stroškov na strani BIAL-a.

9.3 Odškodnina za nadomestilo stroškov postopka, ki ga kupec uveljavlja, zapade pod veljavne zastaralne roke za okvare. Za odškodninske zahtevke na podlagi zakona o odgovornosti za proizvode, veljajo zakonske omejitve.

9.4 Izključitev odškodninskih zahtevkov se nanaša tudi na posledične škode, nastale zaradi napačnih vgradenj, uporabe, napačnega ravnanja ali poškodovanja pri montaži.

D.    SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI BIAL

10. Predstavitev

10.1 www.bial.si, www.everythinginplace.euwww.boilermanifold.com, so spletne strani v upravljanju podjetja BIAL, d.o.o., Trnoveljska cesta 2G, SI-3000 Celje, Slovenija.

10.2 Podatki, zbrani na teh spletnih straneh, o aktivnostih, prodajnem programu, opisu izdelkov in tretjih strankah, so bili pripravljeni natančno in skrbno. Kljub temu obstaja možnost, da je pri vnosu vsebin ali na spletnem mestu prišlo do napak, za kar se obiskovalcem spletne strani opravičujemo.

10.3 Če ste opazili napako, vas prosimo, da nas na to opozorite na elektronski naslov info@bial.si.

11. Vsebina

11.1 Vse vsebine, ki se nahajajo na spletni strani, so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju. Lastnik spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

12. Povpraševanja / Naročila

12.1 Povpraševanje / naročilo lahko oddate preko interneta, in sicer vsak dan od 0.00 do 24.00 ure.

12.2. Čas za obdelavo, prenos in dostavo pošiljke je za posamezen izdelek specificiran s kodo dobave (A, B, C), ki je navedena v ceniku proizvodov BIAL. Naročila, ki jih prejmemo v soboto, nedeljo ali na državni praznik, bodo obdelana prvi naslednji delovni dan.

13. Postopek izdelave povpraševanja / nakupa

13.1 Povpraševanje / nakup v naši spletni trgovini www.bial.si  ali www.everythinginplace.eu ali www.boilermanifold.com  je enostaven in udoben. Povpraševanje im nakup ter prikaz izdelkov sta enostavna, saj lahko s pomočjo konfiguratorja poiščete želeni izdelek.

13.2 Ko izberete izdelek, po katerem povprašujete, kliknite »Nadaljuj« in nadaljujte svoje povpraševanje/nakup z 2. korakom. Ko vaše povpraševanje/naročilo vsebuje željeno število artiklov, izpolnite obrazec za povpraševanje/nakup.

13.3 BIAL bo sprejeta povpraševanja/naročila obravnaval kot nepreklicna. Ob vsakem povpraševanju/naročilu boste po elektronski pošti prejeli potrditev povpraševanja/naročila oz. obvestilo, da je povpraševanje/naročilo v obdelavi. V primeru napake med nakupom, lahko kupec naročilo enostavno popravi, zamenja artikel ali povpraševanje/nakup prekliče.

13.4 Omogočeno je plačilo preko predračuna po izdani ponudbi s strani BIAL-a ali njegovega partnerja.

13.5 Koraki procesa nakupa:

1 korak > Izbor izdelkov v konfiguratorju. Izdelek, ki ga želite kupiti izberite v konfiguratorju in kliknite gumb »Nadaljuj«. nakup.

2 korak > Pregled naročenih izdelkov in možnost dodajanja poprodajnih storitev

3 korak > Vpis podatkov o naročniku – plačniku in potrditev povpraševanja/naročila

4 korak > Potrdilo o uspešno oddanem povpraševanju/naročilu boste prejeli na vpisani e-naslov.

13.6 Načini plačila. Ponudnik omogoča naslednje načine plačila; plačilo po predračunu (Kupcu se preko elektronskega sporočila posreduje ponudbo, preko katerega kupec poravna svoj nakup. Takoj, ko bomo prejeli nakazilo na naš transakcijski račun, vam bomo naročeno blago dostavili.)

14. Cene

14.1  Vse cene v spletni trgovini so v evrih in vključujejo DDV (davek na dodano vrednost). Za vsa naročila veljajo trenutne cene. Pri nakupu bomo upoštevali ceno, ki velja ob potrdilu plačila.

14.2 Trenutno veljajo navedene cene izdelkov, ki pa jih lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.

15. Dostava blaga

15.1 Če kupec in BIAL dogovorita v prodajnem postopku tudi dostavo blaga, bo le to dostavljeno s paketno dostavo Pošte ali drugega podjetja, ki izvaja paketno dostavo.

15.2 Osebni prevzem; blago lahko prevzamete tudi osebno na naslovu našega podjetja: BIAL, d.o.o.. Trnoveljska cesta 2G SI-3000 Celje. Osebni prevzem je možen v delovnem času podjetja. Poleg prevzema naročenega blaga lahko na prevzemnem mestu izkoristite tudi priložnost za pogovor z našimi strokovnjaki, ki bodo z veseljem svetovali o vseh vaših vprašanjih na področju vgradnje, uporabe in ostalih informacij.

15.3 Odstop od nakupa in vračilo blaga; kupec lahko, v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov, v14 dneh po prejemu blaga, ponudniku pisno sporoči odstop od pogodbe oz. naročila, in sicer na e-naslov info@bial.si . Kupec ima pravico, da v 14 dneh, od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo o odstopu od naročila pravočasno, če je poslano v pisni obliki v roku 14 dni od prejema blaga. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 14 dneh po prejemu blaga.

15.4 V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

15.5 Ob vračilu blaga je potrebno obvezno priložiti tudi kopijo originalnega računa. Obrazec za vračilo blaga si lahko prenesete na naslednji povezavi: Obrazec za vračilo

15.6 Naslov za vračilo blaga: BIAL, d.o.o.. Trnoveljska cesta 2G, SI-3000 Celje, Slovenija.

16. Garancija in reklamacije in vračilo/zamenjava izdelkov

16.1 Vsi izdelki so pred dostavo pregledani in odposlani nepoškodovani. Vaše izdelke bomo skrbno zapakirali v škatlo za dostavo, da bi do vas prišli nepoškodovani in v originalni embalaži.

16.2 Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila.

16.3 V primeru reklamacije lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. V slednjem primeru si prodajalec pridržuje pravico, da za čas, ko je kupec blago uporabljal, obračuna najemnino po veljavnem ceniku, vendar največ v znesku, za kolikor se je, v času uporabe in zaradi uporabe, artiklu zmanjšala tržna vrednost.

16.4 Kupec lahko blago v reklamacijo vrne tako, da ga prinese osebno ali pa ga na stroške prodajalca in po vnaprejšnjem dogovoru s prodajalcem vrne po pošti na prodajalčev naslov.

16.5 Kupec ima pravico, da v skladu s 37. členom Zakona o varstvu potrošnikov, ob morebitni napaki na izdelku zahtevati, da podjetje izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali vrne plačani znesek ali odpravi napako na izdelku ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako.

16.6 Rok za zamenjavo izdelkov je 14 dni. Zamenjava izdelkov je mogoča le ob predložitvi računa oz. kopije računa.

17. Stvarne napake

17.1 Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bil izdelek kupljen, ali pa zastopniku prodajalca s katerim je sklenil pogodbo.

17.2 Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

18. Reševanje sporov

18.1 Za reševanje morebitnih nastalih sporov je pristojno sodišče v Celju.

18.2 Izvensodno reševanje sporov; v skladu s splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev podjetje BIAL ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

18.3 BIAL na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr

18.4 Ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ter Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov.

19. Varnost

19.1. Zasebnost in zaščita podatkov;  BIAL se zavezuje, da bo varoval vašo zasebnost. Vsi osebni podatki uporabnika spletne trgovine so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.

19.2 Večino strani v naši spletni trgovini lahko obiščete, ne da bi morali razkriti svoje osebne podatke, na primer vaše ime, naslov in e-poštni naslov. Kljub temu pa nekatere informacije pridobimo samodejno z uporabo piškotkov in spletnih signalov (»pixel tags«), standardnih orodij v spletni industriji. Uporaba piškotkov in spletnih signalov nam omogoča, da prepoznamo vaš IP naslov, vrsto brskalnika, ki ga uporabljate, in vašo splošno aktivnost na spletu.

19.3 Za povpraševanje/nakup v naši spletni trgovini potrebujemo vaše osebne podatke. Podatkov, ki nam jih boste posredovali, ne razkrivamo tretjim osebam, razen za namen potrditve veljavnosti nakupa s plačilno kartico, dostave izdelkov, trženja in promocije. BIAL izvaja vse potrebne ukrepe za varovanje zaupnosti osebnih podatkov.

19.4 Svoje osebne podatke si lahko ogledate, jih spreminjate ali zahtevate njihov izbris, prav tako se lahko odjavite od prejemanja novic. Pošljite e-poštno sporočilo, da ne želite prejemati novic, in sicer na naslov info@bial.si.

19.5 Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

19.6 Uporaba piškotkov; na spletni strani uporabljamo tehnologijo piškotkov, ki nam omogoča sledenje uporabnikove poti po spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori, kadar bodo piškotki poslani.

19.7 Na spletni strani zagotavljamo obvestilo s privolitvijo in uporabnika ustrezno obveščamo o možnostih nastavitev piškotkov. Na spletni strani brez izrecne privolitve ne uporabljamo piškotkov, ki potrebujejo privolitev uporabnika za namestitev. Zagotavljamo možnost naknadne spremembe privolitve uporabnika s tem, da obvestilo ohranja na vidnem mestu na spletni strani.

19.8 Vrste piškotkov, njihov namen in čas trajanja; piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik. Spletno mesto uporablja piškotke, ki so opredeljeni v nadaljevanju:

Ime piškotka

Namen piškotka

Čas trajanja

Piwik Analytics

Statistika ogledov strani.

Do izbrisa uporabnika oz. 36 mescev od obiska spletne strani

19.9 Vsi brskalniki vam omogočajo nadzor nad piškoti. Dostop do nastavitev piškotkov v izbranem brskalniku je opisan spodaj:

•    Microsoft Internet Explorer: Start button > Internet Explorer > Tools > Internet Options > Privacy > Settings

•    Mozilla Firefox: Firefox menu > Preferences > Privacy

•    Google Chrome: Chrome menu > Settings > Show advanced settings > Privacy > Content settings > Cookies

•    Apple Safari: Safari > Preferences > Security

•    Opera: Opera > Preferences > Advanced > Network

19.10 V primeru, da nadgradite vaš brskalnik ali napravo z novo različico, je potrebno nastavitve piškotkov ponovno urediti.

19.11 Začasen izklop spletnih piškotov; najhitrejši in najenostavnejši način za preprečitev shranjevanja spletnih piškotov pri vseh spletnih brskalnikih je uporaba tako imenovanega »zasebnega okna«. Zasebno brskanje nam namreč omogoča, da obiskujemo splet, ne da bi spletni brskalnik pri tem shranjeval kakršnekoli informacije o straneh, ki smo jih obiskali.

19.12 Osebni podatki/uporabniški podatki; osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika: ime, priimek, starost, naslov, e-naslov, telefonska številka in podobne informacije.

19.13 Podatki, ki jih lastniku spletnega mesta posredujete preko spletnih strani, bo uporabil izključno lastnik spletnega mesta z namenom promocije ali aktivnosti podjetja BIAL.

19.14 V skladu z naravo takšnih informacij lastnik spletnega mesta skuša po svojih najboljših močeh zagotavljati varno zbiranje, prenos in shranjevanje osebnih podatkov. Lastnik spletnega mesta vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim pravnim ali fizičnim osebam razen podjetjem, ki zagotavljajo delovanje spletnih strani. Kadarkoli lahko uveljavljate pravico do dostopa, do popravka ali preklica dovoljenja za uporabo svojih osebnih podatkov.

19.15 Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. BIAL ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

19.16 Upravljavec; upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je: BIAL, d.o.o.. Trnoveljska cesta 2G SI-3000 Celje, e-mail: info@bial.si

19.17 Obdelava osebnih podatkov; osebne podatke obdelujejo tudi naši obdelovalci, ki so zaupanja vredna podjetja, ki so za svojo dejavnost registrirani in zagotavljajo ustrezen nivo varovanja osebnih podatkov. Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke po naših navodilih in izključno v našem imenu.

19.18 Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanja, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje in prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporabo, razkritje s prenosom, sporočanje, širjene ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

19.20 Vrsta, podlaga in način obdelave vaših osebnih podatkov je odvisna zlasti od namena, zaradi katerega vaše podatke obdelujemo.

20. Obdelava osebnih podatkov za namene obveščanja

20.1 Privolitev za prejemanje novic elektronskih novic o aktualnih vsebinah in dogodkih našega podjetja velja do preklica in obsega:

•    uporabo podatkov za pošiljanje občasnih e-novic o aktualnih dogodkih

•    promocija akcijskih artiklov in ponudba posebnih ugodnosti

•    predstavitev novih izdelkov in rešitev

•    uporabo podatkov za občasno pošiljanje ostalih vsebin, kot so reportaže iz dogodkov (sejmov, vabila,…ipd)

21. Politika zasebnosti

21.1 Na določenih mestih spletnih strani www.bial.si  in www.everythinginplace.eu in www.boilermanifold.com  podjetje BIAL zbira nekatere osebne podatke uporabnikov, izključno takrat, kadar uporabniki to sami omogočijo oziroma v to privolijo preko različnih kontaktnih obrazcev na spletni strani.

21.2 Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na e-novice se uporabniki strinjajo s prijavo na prejemanje e-novic.

21.3 Podjetje skrbno varuje osebne podatke uporabnikov, kar pomeni da:

•    ne bo zlorabilo osebnih podatkov uporabnikov na kakršen koli način

•    osebnih podatkov ne bo posredovalo naprej nepooblaščenim tretjim osebam

•    se lahko uporabniki kadarkoli odjavijo od prejemanja katere koli e-pošte podjetja

22. Čas hrambe osebnih podatkov

22.1 Pridobljene osebne podatke podjetje toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja vsebin, na katere ste se prijavili oz. naročili. oz. do preklica hrambe osebnih podatkov s strani uporabnika. Uporabnik lahko kadarkoli s pisnim obvestilom na naslov podjetja ali preko e-naslova info@bial.si  zahteva, da podjetje trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

23. Vaše pravice

23.1 Posameznik se lahko od prejemanja novic odjavi kadarkoli, in sicer s klikom na označeno povezavo v prejetem elektronskem sporočilu. Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@bial.si  in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

23.2 Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

•    pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev

•    pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev

•    pravico do »pozabe«, torej izbrisa vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

•    pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov

24. Postopek uveljavljanja pravic

24.1 Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko naslovite v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@bial.si.

24.2 Upravljavec lahko,  za potrebe zanesljive identifikacije, v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od uporabnika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da uporabnika ne more zanesljivo identificirati.

24.3 Upravljavec mora na zahtevo uporabnika, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

25. Avtorske pravice, industrijska lastnina in intelektualna lastnina

25.1 Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali drugi grafični elementi, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika.

26. Obvestilo o avtorskih pravicah, industrijski lastnini in intelektualni lastnini

26.1 Predstavitev in vsa vsebina te spletne strani (vključno s kodo spletne strani) je zaščitena s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini. Informacije, besedilo, slike, koda in grafični material, ki ga vsebuje ta stran, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršenkoli namen brez prejšnjega pisnega soglasja družbe lastnika spletnega mesta, razen za namene pregledovanja.

26.1 Omejitev uporabe slik na spletnih straneh; lastnik spletnega mesta upošteva naravo interneta kot medija za izmenjavo informacij in posameznikom dovoljuje reprodukcijo slik z lastnikove spletne strani na podlagi prošnje, poslane administratorju spletne strani na elektronski naslov info@bial.si.

27. Omejitev odgovornosti

27.1 Lastnik spletnega mesta izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali, ki je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe lastnikove spletne strani, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko lastnikove spletne strani.

28. Posodabljanje pogojev uporabe, objava sprememb

28.1 Lastnik spletnega mesta si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

28.2 Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena v tej izjavi o varovanju osebnih podatkov, večje spremembe pa tudi na vstopni strani naših spletnih strani in na drugih ustreznih mestih.

28.3 Kontakt: BIAL, d.o.o., Trnoveljska cesta 2G,  SI-3000 Celje, Slovenija, e-mail: info@bial.si

Posodobljeno: maj 2018

Pogoji nagradne igre

PRAVILNIK SPLETNIH NAGRADNIH IGER BIAL, D.O.O.

Organizator nagradnih iger je podjetje BIAL, D.O.O. Trnoveljska cesta 2G, 3000 Celje, DŠ: 73258130

1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre.

2. Kako sodelovati v nagradni igri

Odgovorite na nagradno vprašanje, če je le-to postavljeno in vpišite obvezne podatke (ime, e-naslov).

3. Podelitev nagrad

Nagrado prejme tisti, ki ga bo določil računalniški žreb ob prisotnosti 3 članske komisije. V nagradni igri sodelujejo vsi pravilno poslani odgovori, ki ustrezajo pogojem, navedenim pod točko 2. in ki bodo prispeli do konca trajanja posamezne nagrade igre. Nagradno žrebanje bo potekalo po koncu nagradne igre v prostorih podjetja Bial, d.o.o.

4. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade

Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

5. Davki in akontacija dohodnine

Nagrada je vredna manj kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti.

6. Obvestilo in dostava nagrad

Pred izročitvijo nagrad organizator nagradne igre kontaktira nagrajence, da mu v roku 30 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko. Prejemnik nagrade bo le-to nato prejel po pošti.

7. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenemu obrazcu. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

8. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

9. Uporaba osebnih podatkov

Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (imena in priimka) na spletni in facebook strani Bial-a. Seznam nagrajencev hrani podjetje BIAL, D.O.O. Trnoveljska cesta 2G, 3000 Celje. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). S sodelovanjem v nagradni igri dovoli obdelavo podatkov v oglaševalske namene.
 

10. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva pisno na naslov organizatorja: BIAL, D.O.O. Trnoveljska cesta 2G, 3000 Celje

11. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

12. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na facebook strani in na spletni strani BIAL.